Regulamin

MukMuk – Portal internetowy (sklep internetowy) znajdujący się pod adresem www.mukmuk.pl, który umożliwia Klientom zakup Towaru.

 • Towar – Towar, który może być przedmiotem obrotu (sprzedaży), dostępny do kupienia w MukMuk.
 • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto w MukMuk.
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub posiadająca zdolność prawną jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca w MukMuk zakupów.
 • FIRMA MukMuk – Koma Magdalena Wojtowicz, ul. Główna 94/29, 54-061 Wrocław, NIP: 8862371566, REGON: 021337648
 • Odwiedzający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która odwiedza MukMuk nie będąc jednocześnie zalogowana jako Użytkownik.
 • Regulamin – niniejszy regulamin.

§2. Podstawy prawne

Usługa świadczona jest na podstawie Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz prawa unijnego.

§3. Wymogi techniczne

W celu korzystania z MukMuk wymagane jest:

 1. dysponowanie urządzeniem komputerowym z zainstalowaną przeglądarką internetową, której konfiguracja umożliwia uzyskanie dostępu do MukMuk pod adresem internetowym www.mukmuk.pl, a także przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies oraz połączenie urządzenia końcowego z siecią Internet,
 2. posiadanie aktywnej poczty elektronicznej (e-mail).

§4. Wymogi prawne

 1. Każdy Użytkownik oraz Klient zobowiązany jest do zapoznania się i bezwarunkowej akceptacji postanowień Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z MukMuk.
 2. Każdy Użytkownik oraz Klient oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

§5. Przedmiot Regulaminu

Regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usługi przez firmę MukMuk za pośrednictwem MukMuk.

II Korzystanie z Usługi

§6. Cel Usługi

Głównym celem Usługi jest umożliwienie Użytkownikom oraz Odwiedzającym zakupu Towaru.

§7. Należyta staranność

Firma MukMuk dokłada należytej staranności celem świadczenia Usługi na najwyższym poziomie.

§8. Brak wymogu rejestracji

 1. Przeglądanie asortymentu oraz zakup dostępnych Towarów w MukMuk nie wymaga rejestracji.

§9. Rejestracja konta w MukMuk

 1. W celu rejestracji w MukMuk należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin MukMuk oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania stosunku, ukształtowania jego treści, zmiany, rozwiązania oraz do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień.
 2. Rejestracja w MukMuk jest dobrowolna i bezpłatna.

§10. Logowanie

Po zarejestrowaniu się w MukMuk każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

§11. Usuwanie konta

W celu usunięcia konta Użytkownika z MukMuknależy wysłać wiadomość elektroniczną (e-mail) z prośbą o usunięcie konta na adres: hello@mukmuk.pl.

§12. Zaproszenie do zawarcia umowy

Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie MukMuk stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§13. Ceny

Ceny Towarów wskazanych w MukMuk:

 • zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich jako kwoty brutto;
 • nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia Towarów do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Towarów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

§14. Zmiany cen

MukMuk zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

§15. Dostawa

 1. FIRMA MukMuk zamieszcza na podstronie MukMuk przedstawiającej dany Towar, informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych Towarów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego Towaru.
 2. Na terenie Polski oraz poza terenem Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem  firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
 3. FIRMA MukMuk nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.
 4. Dostępne sposoby dostawy :Przesyłka kurierska.
 5. Koszty dostawy są wskazywane w sposób nie budzący wątpliwości w trakcie składania zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.
 6. Maksymalny czas realizacji dostawy na terenie Polski wynosi do 14 dni roboczych od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego MukMuk w przypadku płatności z góry (płatności elektronicznej).

§16. Proces składania zamówienia

Proces zamówienia rozpoczyna się od kliknięcia przycisku „Dodaj do koszyka” na stronie danego produktu. Kolejnym krokiem jest wejście na stronę koszyka i wybranie sposobu płatności i dostawy zamówienia. Następnie należy zalogować się lub złożyć zamówienie jako Odwiedzający. W obu przypadkach należy podać dane adresowe oraz dane pozwalające na dalszy kontakt z Klientem. Wówczas pojawi się podsumowanie zamówienia zawierające wszelkie istotne informacje, w tym w szczególności koszty, opis towaru, informacje dotyczące dostawy oraz informacje o prawach przysługujących konsumentowi w związku z dokonaniem zakupu. Ostatnim krokiem procesu zamówienia jest kliknięcie przycisku „Zrealizuj zamówienie”.

§17. Płatności

 1. MukMuk umożliwia następujące metody płatności:
  • przelewem bankowym bezpośrednio na konto Firmy MukMuk 05 1140 2004 0000 3002 7042 1820 (mBank)
  • przelewem bankowym lub kartą kredytową, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Przelewy24, w formie przedpłaty.
  • “za pobraniem” spedytorowi firmy kurierskiej w miejscu dostawy.
 2. Klient składając zamówienie wybiera jedną z form potwierdzenia płatności:
  • paragon,
  • fakturę.

§18. Reklamacje

 1. Firma MukMuk jest odpowiedzialna względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. FIRMA MukMuk jest odpowiedzialna z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową Sprzedaży. W szczególności sprzedany Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli:
  • nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
  • nie ma właściwości, o których istnieniu FIRMA MukMuk zapewniła Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
  • nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował FIRMĘ MukMuk przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a FIRMA MukMuk nie zgłosiła zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia,
  • został Klientowi wydany w stanie niezupełnym,
  • w razie nieprawidłowego jego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez FIRMĘ MukMuk lub osobę trzecią, za którą FIRMA MukMuk ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od FIRMY MukMuk.
 3. FIRMA MukMuk jest odpowiedzialna względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa FIRMA MukMuk jest odpowiedzialna również za istnienie prawa.
 4. FIRMA MukMuk jest zwolniona od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży. Towar można wówczas zareklamować, jedynie jeżeli ujawni się w nim inna usterka – nieznana Klientowi w momencie zakupu.
 5. FIRMA MukMuk odpowiada wobec Klienta za sprzedany Towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania.
 6. Klient ma rok od dnia zauważenia wady na złożenie żądania wynikającego z rękojmi względem FIRMY MukMuk.
 7. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do FIRMY reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
  • wymiany Towaru na nowy,
  • naprawy Towaru,
  • obniżenia ceny,
  • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
 8. Wybór żądania zależy od Klienta.
  1. a. Jeśli Klient żąda wymiany Towaru lub jego naprawy, FIRMA MukMuk może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta:
 • byłaby niemożliwa do zrealizowania dla FIRMY MukMuk albo
 • wymagałaby nadmiernych kosztów w porównaniu z drugą z możliwych opcji.
 1. FIRMA MukMuk w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 2. Warunkiem koniecznym, aby FIRMA MukMuk rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego Towaru lub Towarów wraz z dowodem zakupu tego Towaru (Towarów) od FIRMY MukMuk i opisem reklamacji (wzór dokumentu reklamacji jest dostarczany Klientowi wraz z dostarczanym Towarem) pod adres: ul. Kozia 3A, 54-104 Wrocław. Koszt dostawy Towaru pokrywa FIRMA MukMuk do wysokości najtańszego sposobu dostawy oferowanego przy zakupie Towarów wMukMuk.
 3. Jeżeli ze względu na rodzaj wady, rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar FIRMIE MukMuk w miejscu, w którym Towar się znajduje.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – FIRMA MukMuk, w zależności od przedstawionego żądania, naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany Towar na pełnowartościowy lub zwróci należność za reklamowany Towar w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. FIRMAMukMuk zwraca Klientowi koszty poniesione w związku z postępowaniem reklamacyjnym w tym w szczególności koszty dostawy Towaru (zwrotu oraz wysyłki) do wysokości najtańszego sposobu dostawy oferowanego w MukMuk.
 6. Klient nabywający Towar w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa.

§19. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w MukMuk w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (będący konsumentem) może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zakupionego w MukMuk bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia wydania Towaru (dostarczenia).
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przed upływem terminu.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi (konsumentowi) w przypadku zakupu Towaru o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanego z jego osobą, dotyczy to w szczególności Towaru nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji konsumenta lub służącego do zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb.
 4. Koszt przesyłki Towaru od Klienta w przypadku odstąpienia od umowy ponosi FIRMA MukMuk do wysokości najtańszego sposobu dostawy oferowanego w MukMuk. Koszt transportu zostaje doliczony do wartości Towaru i zostaje zwrócony na konto wskazane przez Klienta.

§20. Dostępność Usługi

 1. FIRMA MukMuk w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu MukMuk spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością MukMuk z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. FIRMA MukMuk dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach MukMuk były na najwyższym poziomie, jednakże FIRMA MukMuk nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności MukMuk w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy MukMuk.

§21. Korzystanie z MukMuk

 1. Użytkownik może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności MukMuk, w tym dokonywać zakupu Towarów dostępnych w asortymencie MukMuk o ile nie narusza to powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego.

III Postanowienia końcowe

§22. Kontakt z MukMuk

W celu skontaktowania się z

MukMuk

należy wysłać wiadomość na adres elektroniczny: halo@mukmuk.pl

§23. Ważność postanowień

W przypadku uznania przez właściwy sąd lub organ władzy publicznej właściwy w sprawie, wybranych postanowień Regulaminu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

§24. Właściwość sądu

 1. Ewentualne spory powstałe między Użytkownikiem lub Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu prawa, a w szczególności w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a FIRMĄ MukMuk rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby FIRMY MukMuk.
 2. W przypadku sporu między Użytkownikiem lub Klientem będącym konsumentem a FIRMĄ MukMuk, Użytkownik lub Klient ma prawo wyboru sądu właściwego do rozstrzygnięcia sporu spośród właściwych sądów powszechnych.

§25. Obowiązujące przepisy

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego oraz prawa unijnego.

§26. Blokowanie wysyłanych wiadomości

W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie FIRMA MukMuk nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika lub Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika lub Klienta.

§27. Zmiana Regulaminu

 1. Regulamin może zostać zmieniony przez FIRMĘ MukMuk z zastrzeżeniem, że zaktualizowany regulamin zostanie udostępniony do wglądu Użytkownikom, Klientom oraz Odwiedzającym na co najmniej 14 dni przed jego wejściem w życie w sposób zapewniający możliwość zapoznania się z nowymi lub zmienionymi postanowieniami.
 2. W przypadku braku akceptacji zmiany postanowień Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest skontaktować się drogą elektroniczną z MukMuk w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianach w Regulaminie aby poinformować o braku zgody.
 3. W przypadku braku akceptacji zmiany postanowień Regulaminu, niezwłocznie po uzyskaniu takiej informacji przez MukMuk, konto Użytkownika zostanie usunięte z MukMuk, a nowe postanowienia Regulaminu nie będą miały wobec niego zastosowania.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

§28. Dostępność Regulaminu

Regulamin jest dostępny do wglądu w formie elektronicznej na stronie internetowej www.mukmuk.pl/regulamin.

§29. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i  wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia i obsługi umowy sprzedaży Towaru przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom.

§30. Wejście w życie Regulaminu

Regulamin wchodzi w życie w dniu 11 grudnia 2016 roku.