Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików „cookies” w sklepie internetowym www.mukmuk.pl

1.Dane osobowe

1.1. Administratorem Danych Osobowych sklepu internetowego mukmuk.pl jest firma Koma Magdalena Wojtowicz z siedzibą we Wrocławiu, 54-061, ul. Lubawska 25c, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr 212332, NIP: 886 23 71 566, REGON: 021337648.

1.2 W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

poczty elektronicznej halo@mukmuk.pl

poczty tradycyjnej – ul. Lubawska 25 c, 54-061 Wrocław

 1. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

W zależności od produktu, usługi lub funkcji, z której każdorazowo użytkownik będzie chciał skorzystać, będziemy potrzebowali różnych danych, które na ogół, w zależności od sytuacji, obejmują następujące informacje:  

  • dane umożliwiające identyfikację użytkownika (na przykład, imię, nazwisko, język i państwo, z którego użytkownik się z nami kontaktuje, dane kontaktowe, itd.);  
  • informacje finansowe i transakcyjne (np., dane dotyczące płatności lub karty płatniczej)
  • informacje dotyczące zakupów, zamówień, zwrotów, itd.);  
 • dane dotyczące połączenia, dane geolokalizacyjne i dotyczące przeglądania stron internetowych (jeżeli, na przykład, użytkownik korzysta z naszej strony przy użyciu telefonu komórkowego);  informacje handlowe (np., czy użytkownik jest zapisany do naszego Newslettera)
 1. Jakie dane zbieramy?

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w następujących celach i na następującej podstawie prawnej:

3.1 W celu umożliwienia użytkownikowi założenia spersonalizowanego konta w ramach sklepu internetowego Mukmuk oraz jego obsługi, użytkownik przekazuje nam niezbędne do tego celu dane oraz udziela nam zgody na ich przetwarzanie w takim celu. Danymi tymi są: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres.

3.2 W celu zapewnienia użytkownikowi możliwości składania zamówień, wykonania umowy sprzedaży w ramach sklepu internetowego Mukmuk, dokonywania rozliczeń,przetwarzamy niezbędne dane osobowe użytkownika, które podaje dla wykonania umowy, której jest stroną. Są to następujące dane:

  1. Adres e-mail,
  1. Imię i nazwisko,
  1. Adres,
  1. Telefon,
 1. Firma (nazwa) i NIP (nie jest wymagane),

3.3 W celu obsługi użytkownika w związku z rękojmią lub gwarancją oraz realizacją innych przewidzianych ustawowo obowiązków,w tym dokumentowania transakcji zgodnie z wymogami fiskalnymi,dochodzeniem roszczeń, przetwarzamy dane użytkownika niezbędne dla wykonania umowy, której jest stroną, a także dane niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych,

3.4 W celu przesyłania użytkownikowi informacji handlowej i marketingowej, a także przesyłania newslettera lub informacji o dostępności produktu, użytkownik może wskazać adres poczty elektronicznej, udzielając nam zgody na ich dostarczanie.

3.5 Jest możliwe, że podczas odwiedzania naszej strony zostaną zarejestrowane następujące informacje: numer IP twojego komputera, nazwa domen, typ używanej przeglądarki i rodzaj systemu operacyjnego. Dane te są zbierane przez Google Analytics – powszechnie znany i wykorzystywany na rynku system internetowy do badania statystyk odwiedzin stron internetowych udostępniany przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP klienta z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

3.6 W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań na stronie, zaimplementowałam w ramach moich stron Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z mojej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

 1. Odbiorcy danych:

Dane osobowe użytkownika przetwarzamy jedynie w zakresie, celach i na podstawach określonych powyżej (pkt 3). Korzystamy jednak z usług podmiotów trzecich dla zapewnienia realizacji naszych usług, w związku z czym podmioty takie mogą mieć dostęp do danych osobowych użytkownika. W szczególności są to:

 1. a)  podmioty zapewniające usługi hostingowe w stosunku do sklepu internetowego Mukmuk,
 2. b)  podmioty zapewniające utrzymanie poczty elektronicznej, umożliwiającej obsługę sklepu internetowego Mukmuk lub wysyłanie informacji handlowych lub marketingowych, a także newslettera, w przypadku, w którym użytkownik wyraził na to zgodę,
 3. c)  podmioty uczestniczące w rozliczeniach, w tym operatora pośredniczącego w dokonywaniu płatności,
 4. d)  podmioty dostarczające przesyłki (firmy kurierskie).

Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.

Wszystkie podmioty, którym jest powierzone przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 1. Informacje dotyczące plików cookies

Nasz Serwis internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszego Serwisu internetowego bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie Serwisu internetowego, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

 1. Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych

6.1 Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszego Serwisu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.

6.2 Państwa dane osobowe przetwarzane są przez naszą firmę jako Administratora Danych Osobowych w celu realizacji usług świadczonych na rzecz Państwa (tj. osób których dane dotyczą) oferowanych w ramach Serwisu internetowego. Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w pkt. 3

6.3 Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie poprzedzającym. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usługa, którą wykonujemy ma charakter ciągły (np. subskrypcja newslettera).

6.4 Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą.

6.5 Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych  ma prawo do:

  1. do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO – Administrator jest zobowiązany przekazać Państwu jako osobom, których dane będą przetwarzane, określonych w RODO informacji (m.in. o swoich danych, danych kontaktowych IOD, celach oraz podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych, o ile istnieją czy o okresie przez który dane będą przetwarzane lub o kryteriach ustalania tego okresu); obowiązek ten należy spełnić już w momencie pozyskiwania danych (czyli np. podczas składania przez klienta zamówienia w sklepie internetowym), a jeżeli danych nie uzyskuje się od osoby, której dane dotyczą, lecz z innego źródła – w rozsądnym terminie, zależnie od okoliczności; Administrator może zaniechać podawania tych informacji, jeśli osoba której dane dotyczą, już nimi dysponuje,
  1. dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO – podając nam dane osobowe, mają Państwo prawo uzyskać do nich wgląd i dostęp; nie oznacza to jednak, że mają Państwo prawo dostępu do wszystkich dokumentów, na których Państwa dane widnieją, ponieważ mogą one zawierać informacje poufne; mają jednak Państwo prawo do informacji jakie Państwa dane i w jakim celu przetwarzamy oraz prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, przy czym pierwszą kopię wydajemy bezpłatnie, a za każdą kolejną zgodnie z przepisami RODO pobieramy odpowiednią opłatę administracyjną odpowiadającą kosztom sporządzenia kopii,
  1. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO – jeżeli Państwa dane osobowe uległy zmianie, prosimy o poinformowanie nas jako Administratora Danych Osobowych o tym fakcie, aby posiadane przez nas dane były zgodne ze stanem rzeczywistym oraz aktualne; również w sytuacji, gdy nie nastąpiła żadna zmiana danych osobowych, ale z jakichkolwiek względów dane te są nieprawidłowe lub zostały zapisane w sposób niepoprawny (np. na skutek omyłki pisarskiej), prosimy o informację w celu poprawienia lub sprostowania takich danych,
 1. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO – innymi słowy mają Państwo prawo żądania „skasowania” danych posiadanych przez nas jako Administratora Danych Osobowych oraz prawo do wystąpienia do nas jako Administratora Danych Osobowych, abyśmy poinformowali innych administratorów, którym przekazaliśmy Państwa dane o konieczności ich usunięcia. Mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych przede wszystkim, gdy:
  • cele, do których dane osobowe zostały pobrane, został osiągnięty np. zrealizowaliśmy w całości zawartą z Państwem umowę sprzedaży,
  • podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych była wyłącznie zgoda, która następnie została cofnięta i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, np. jeżeli wypisują się Państwo z subskrypcji newslettera i w inny sposób nie korzystają już Państwo z oferty naszej firmy,
  • wnieśli Państwo sprzeciw w oparciu o art. 21 RODO i uważają Państwo, że nie mamy żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych,
  • Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych – proszę pamiętać, że w takim przypadku muszą Państwo mieć podstawę do swojego żądania,
  • konieczność usunięcia Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa,
 • dane osobowe dotyczą osoby małoletniej i zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego,
 1. ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO – mogą się Państwo zgłosić do naszej firmy z żądaniem ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (co polegałoby na tym, że do czasu wyjaśnienia spawy nasza firma przede wszystkim jedynie by przechowywała), jeżeli:
  • kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych, lub
  • uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane bez podstawy prawnej, ale jednocześnie nie chcą Państwo, abyśmy usuwali te dane osobowe (czyli nie korzystają Państwo z uprawnienia, o którym mowa w literze poprzedzającej), lub
  • złożyli Państwo sprzeciw, o którym mowa w lit. f niniejszego punktu, lub
 • Państwa dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń np. przed sądem,
  1. przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO – mają Państwo prawo uzyskania swoich danych w formacie umożliwiającym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych danych w takim formacie do innego administratora; prawo to przysługuje Państwu jedynie wówczas, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych była zgoda (np. na subskrypcję newslettera) lub dane te były przetwarzane w sposób automatyczny,
 1. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO – mają Państwo prawo wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez nas danych osobowych, które dotychczas przetwarzaliśmy w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa,